РУС УКР ENG   Гостиница Луцка Номера и цены Ресторан Услуги Контакты Условия сотрудничества

 Умови співпраці
 
Шановні панове!
Готель «Світязь» запрошує Вас до співпраці!


Укладання з нами договору про співпрацю дозволить Вам поповнити список наших постійних клієнтів і розміщати у нас гостей зі знижками 10% і 20%.

З найкращими побажаннями і надією на співпрацю, відділ по роботі з клієнтами готелю «Світязь»

тел: 8-0332 24-41-72 24-55-11 24-54-06 факс: 24-90-00

 
Д О Г О В І Р №
з тимчасового розміщення (проживання)


м. Луцьк          "___" __________ 200__р.


Готель "Світязь" - в особі директора Карвіни Ю.Є., який діє на підставі Доручення № 166 /1.6 а від 14 грудня 2016 року в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з одного боку, та ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ названий у подальшому ЗАМОВНИК, з іншого боку , уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг з тимчасового розміщення (проживання) – далі Послуги туристичним фірмам, підприємствам, організаціям, спортивним клубам (школам), товариствам, дозвільним закладам, державним та приватним установам відповідно до заявок Замовника, що приїжджають в м.Луцьк надалі – “Гості”, згідно з умовами даного Договору.

1.2. Послуги надаються в готелі “Світязь” – філії ПрАТ «Волиньтурист», який знаходиться за адресою: Україна, 43025 м.Луцьк, вул. Набережна, 4. Контактні телефони: (803322) 24-90-00; 24-54-06.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін, їх права, обов’язки та відповідальність, порядок взаєморозрахунків між Сторонами, розмір надання знижок на проживання та інше щодо організації Виконавцем обслуговування гостей в Готелі у відповідності до заявок Замовника.

2.2. Розміщення гостей у готель проводиться цілодобово. Розрахункова година у готелі 12.00.

2.3. Виконавець прийме замовлення на умовах наявності вільних номерів в письмовій формі по пошті, телефоном (803322) 24-41-72 факсом: (803322) 24-90-00; по e-mail: hotelsvitjaz@rambler.ru (сайт: www.shotel.lutsk.ua)

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ЗАМОВНИК:

3.1.1. Надає інформацію у письмовому вигляді або телефоном про потреби у розміщенні:
- за 1-3 дні до приїзду індивідуальних громадян;
- за 10 днів до приїзду групи гостей від 10 чоловік.

3.1.2. Вказує в замовленні на розміщення:
- кількість Гостей, що прибувають;
- дату та час прибуття;
- імена, прізвища країну, громадянами якої є Гості (для іноземців)
- кількість та категорію номерів;
- форму оплати;
- посаду та ім’я особи, що склала замовлення, номер телефону для зворотнього зв’язку .

3.1.3. Має право в межах замовленої кількості номерів замість осіб, вказаних в замовленні, направити інших громадян в ті ж самі строки та згідно із замовленим класом надання послуг з обов’язковим повідомленням про це Готелю не пізніше, ніж за 24 години до приїзду.

3.1.4. Має право контролювати повноту та якість послуг, що надаються Виконавцем.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ:

3.2.1. Зобов’язаний надати Замовнику інформацію:
- про обсяг готельних послуг, які можуть бути надані в конкретний час, вартість замовлення;
- повідомити про вартість послуг, якщо прейскуранти змінилися;
- про надання додаткових послуг;
- будь-яку іншу інформацію, що необхідна для виконання даного Договору.

3.2.2. Зобов’язаний не пізніше 48 годин після отримання замовлення на розміщення направити Замовнику повідомлення про можливості надання послуг та надіслати підтвердження бронювання

3.2.3. Зобов’язаний не пізніше двох діб після отримання замовлення направити Замовнику факсом рахунок з вартістю замовлених послуг. Замовлення можна вважати офіційно прийнятим з моменту направлення факсом Замовнику рахунка вартості послуг.

3.2.4. Має право відмовити в прийнятті замовлення на розміщення:
- у випадку відсутності вільних місць;
- у разі наявності заборгованості за попередньо надані послуги.

3.2.5. Бере на себе зобов’язання розміщувати Гостей згідно з замовленнями, а також надавати інші, заздалегідь обумовлені послуги.

3.2.6. Має право змінювати ціни та тарифи, повідомивши про це Замовника будь-яким можливим засобом зв’язку у строки відповідно до п.9.2. цього Договору.

3.3. Сторони погодились, що групою вважається 10 (десять) та більше осіб, заселених одночасно.

3.4. Сторони погодились, що умови даного Договору являють собою конфіденційну інформацію.

4. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сторони домовились, що ціни на послуги, які є предметом даного Договору встановлюються згідно прейскурантів вартості послуг Виконавцем на час надання послуг.

4.2. Ціни на послуги для Гостей Замовника включають в себе ціну за номер за добу.

4.3.. Послуги, що не вказані Замовником в замовленні, надаються згідно діючого прейскуранта Готелю.

4.4. Ціни цього договору визначені в національній валюті України.

4.5. Розрахунки можуть здійснюватись Замовником по безготівковому рахунку на підставі виставлених рахунків або готівкою в касу Готелю безпосередньо Гостями, розміщеними в Готелі, або платіжними картками Віза, Віза Електрон, Мастеркард, Маестро. Форма оплати повідомляється Замовником в замовленні.

4.6. При безготівковій оплаті Замовник перераховує на банківський рахунок Виконавця 100% (сто відсотків) вартості замовлених послуг згідно замовлень на бронювання не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку поселення.

4.7. Датою виконання грошових зобов’язань Замовником, відповідно до його замовлення згідно п.3.1.2. цього Договору, вважається дата зарахування грошових коштів у повному обсязі на відповідний рахунок Виконавця.

4.8. В разі ненадходження необхідної суми за обслуговування до прибуття групи або індивідуальних Гостей (при безготівковому розрахунку) Виконавець лишає за собою право відмовити в наданні послуг без будь-якої компенсації збитків Замовнику.

4.9. У разі прийняття на державному рівні нових економічних та законодавчих актів, Сторони беруть на себе зобов’язання переглянути ціни та умови розрахунків шляхом підписання відповідного додатку до цього Договору.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України у вигляді пені, компенсації збитків та втраченого прибутку. За несвоєчасне проведення розрахунку Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на час прострочення платежу.

5.2. Жодна із Сторін не відповідає перед іншою Стороною, а також перед Гостями, за збитки, що зазнали Гості не звини Сторін, рівно як за дії Гостей, пов’зані з порушенням ними чинного законодавства України. Такі претензії розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

5.3. В разі ненадання будь-якої із замовлених і сплачених послуг, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику повну вартість ненаданої послуги.

5.4. У разі спричинення шкоди Гостем (Гостями), що направлені Замовником відповідно до умов Договору, Гість зобов’язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

5.6. У всьому іншому, що непередбачено умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.УМОВИ АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

6.1. Замовник має право анулювати своє замовлення при заїзді індивідуальних громадян без запровадження штрафних санкцій за добу до дня заїзду. Якщо про анулювання замовлення було повідомлено пізніше, ніж за добу до заїзду, або Гість не заїхав, Замовник сплачує 50% вартості замовленого номера за добу.

6.2. Замовник має право зменшити чисельність групи або анулювати замовлення для групи за 3 (три) доби без запровадження штрафних санкцій.

6.3. Якщо Замовник анулює замовлення для групи:менше ніж за 3 (три) доби до дня заїзду, він сплачує 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості анульованого проживання за 1 (одну) розрахункову добу;

6.4. Розрахункова доба – з 12:00 поточного дня до 12:00 наступного дня.

6.5. Розрахункова година – 12:00.Режим роботи готелю цілодобовий.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання обумовлене обставинами, які непідконтрольні Сторонам і включають, але необмежені цим, стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, громадські безпорядки, втручання влади, ембарго (в подальшому “форс-мажор”)Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, на час його дії. Якщо форс-мажор триває більше, ніж 2 (два) місяці, то будь-яка з Сторін має право призупинити дію даного Договору.

7.2. Сторона, щодо якої виникли форс-мажорні обставини, повинна в триденний термін з моменту їх виникнення повідомити про це письмово іншу Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені документами, засвідченими компетентними органами або організаціями. Несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин форс – мажору позбавляє Сторону, що завинила, посилатися на них в подальшому.

7.3. Наявність обставин форс-мажору у однієї із Сторін, результати яких спричинили неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору, звільняють цю Сторону від компенсації збитків, нанесених іншій Стороні, за виключенням фінансових взаєморозрахунків за послуги, що були надані до моменту настання обставин форс-мажору.

8.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

8.1. Всі суперечності або розбіжності, що можуть виникнути з цього Договору або в зв’язку з його виконанням, повинні вирішуватися Сторонами шляхом переговорів або в судовому порядку.

9.ЧИННІСТЬ ТА СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє до «____»______________200__ р. У разі, якщо жодна із Сторін за 10 днів до закінчення строку Договору не заявила про свій намір вважати цей Договір закінченим, його дія автоматично продовжується терміном на один рік.

9.2. У випадку зміни цінових додатків до цього Договору, Виконавець мусить повідомити про це Замовника у письмовій формі не пізніше 10 днів з моменту зміни ціни на послуги.

9.3. Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку будь-якою із Сторін. В такому випадку Сторона, що бажає розірвати Договір, повинна не пізніше, як за один місяць до дати його припинення, письмово повідомити про це іншу сторону.

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Сторони не мають права передавати третім особам (сторонам) права та обов’язки, що виходять з цього Договору, без відповідної письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, коли треті особи є правонаступниками Сторін, що підписали цей Договір.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір підписаний у двох примірниках українською мовою. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

11.2 Даний договір є підставою для надання знижок на проживання у розмірі 10% від основної ціни при поселенні групи гостей від 10 осіб.

11.3 При постійній співпраці договір є підставою для надання знижок і індивідуальним туристам у розмірі 10% від основної ціни.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК                                        ВИКОНАВЕЦЬ
_______________________                Готель „СВІТЯЗЬ” – філія ПрАТ
_______________________                „ВОЛИНЬТУРИСТ”
_______________________                м. Луцьк вул. Набережна, 4
_______________________                р/р 26007229229001 в КБ
_______________________                 „ПРИВАТБАНК” м. Луцьк
_______________________                МФО 303440, код ЗКПО 04842629
_______________________                № свідоцтва 02580982
_______________________                Інд. код 025936503179
_______________________               

ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК                                        ВИКОНАВЕЦЬ
                                              Директор готелю «Світязь»
                                              _________/Ю.Є.Карвіна /
 
 
Карта Сайта
             

 

 

 

Отели Луцка | Конференц-зал, Луцк | Город Луцк, гостиницы